(login)

Statūti

 

STATŪTI

Apstiprināti 2011.gada 9.decembrī ārkārtas akcionāru pilnsapulcē, protokols Nr.04/11 Rīga, 2011. 1.Vispārīgie noteikumi. 1.1. Akciju sabiedrība “VEF RADIOTEHNIKA RRR” ir kapitālsabiedrība (turpmāk tekstā – Sabiedrība), kas izveidota, lai sistemātiski, patstāvīgi veiktu atklātu saimniecisko darbību ar nolūku iegūt peļņu. 1.2. Sabiedrības firma ir – Akciju sabiedrība “VEF RADIOTEHNIKA RRR”. 2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE. 16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana. 25.61 Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana. 25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana. 26.12 Elektronisko plašu ražošana. 26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana. 35.13 Elektroenerģijas sadale. 46.52 Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība. 47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos. 52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība. 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. 68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību. 3. Sabiedrības pamatkapitāls 3.1 Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 2 549 084,00. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00. Visas akcijas dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 632 338 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, 1 916 746 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas. Visas akcijas ir dematerializētas. 4. Padome 4.1 Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību, ir padome. 4.2 Sabiedrībā tiek izveidota padome 5 locekļu sastāvā. Padomes locekļus ievēl akcionāru pilnsapulcē uz trīs gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku. 5. Valde 5.1. Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību, ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. 5.2. Valdes locekļus ievēl amatā padome uz trīs gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ padome no valdes locekļu vidus. 5.3. Valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi pārstāv Sabiedrību atsevišķi. 6. Sabiedrības revīzija 6.1 Atzinumu par Sabiedrības gada pārskatu sniedz revidents. 6.2 Revidentu nākamajam pārskata gadam katru gadu ievēlē kārtējā akcionāru sapulcē vienlaikus ar gada pārskata apstiprināšanu. Revidenta pilnvaras ir spēkā līdz nākamā gada pārskata apstiprināšanai. 7. Akciju atsavināšana 7.1.Esošajiem Sabiedrības vārda akciju īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ja tiek atsavinātas Sabiedrības vārda akcijas. 7.2 Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu ir iesniegts Sabiedrības valdei. 8. Pārējie noteikumi 8.1 Viss, kas netika iekļauts Sabiedrības statūtos, notiek saskaņā ar LR Komerclikumu un citiem spēkā esošiem likumiem. Rīgā, 2011.gada 9.decembrī Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR” Valdes locekļi: 1. Eduards Maļejevs 2. Olga Romaņko 3. Boriss Livča